Proton Passport


Proton Passport – aplikácia pre evidenciu majetku

Jednoduchosť – intuitívna komunikácia s aplikáciou
Jednoduché webové rozhranie, bez nutnosti zložitých školení. Efektívne, intuitívne a rýchlo sa dostanete k informáciám, ktoré práve potrebujete. Cez web, mobil, tablet, okamžite a on-line.

Efektívnosť - uľahčenie práce
Aplikácia umožňuje integráciu na Centrálnu evidenciu majetku (register vytvorený na základe zákona 278/1993 Z.z.), rovnako aj Kataster portál a Google mapy.
Vďaka týmto prepojeniam sa požiadavky na evidenciu majetku stávajú automatizovaným procesom na pozadí, ktorý za Vás vykoná legislatívne náležitosti a povinnosti, a neoberá Vás o čas a energiu.
S využitím Proton Passport máte okamžitý prehľad o evidovaných údajoch.

Flexibilita – rýchlo a jednoducho
Sami si dynamicky meníte možnosti zobrazovania informácií, položiek. Bez závislosti na dodávateľovi, bez náročných zmenových projektov.

A naviac - hodnotné dáta, výstupy
Vďaka tomu, že v Proton Passport viete evidovať aj informácie ako záznamy z meračov energií, dokážete spravovať, riadiť a optimalizovať aj náklady na prevádzku, energetickú efektívnosť budov, využívanie nehnuteľností.

Prehľadné licencovanie
Pri používaní Proton Passport platíte len za moduly, ktoré využívate. Vďaka vhodne nastavenej konfigurácii môžete využívať len funkcionalitu, ktorú potrebujete. Podľa počtu užívateľov viete naplno využiť prínosy bez obmedzení prístupu k modulom. Efektivitu tak pozitívne pocítite nielen pri evidencii majetku, ale pri práci so samotným Proton Passport.

Moduly riešenia
Systém pre evidenciu majetku je možné v základnej konfigurácii evidencie nehmotného majetku dopĺňať o rozširujúce moduly. Vďaka flexibilnosti celého riešenia je možné navyše funkcionality jednotlivých modulov vzájomne preväzovať, a dáta evidované v jednom module tak môžu byť vizualizované podľa zákazníckej konfigurácie aj v ďalších častiach riešenia.
 
Správa vozového parku
Optimalizácia využívania vozového parku umožní znížiť náklady so správou tohto typu majetku. Modul umožní evidovať požiadavky na prideľovanie vozidiel, ich využívanie, jednoduchým spôsobom umožní nastaviť kroky pre zadávanie požiadaviek, schvaľovanie kompetentnými pracovníkmi. Správcovi vozového parku dáva možnosť výberu vozidla vhodného pre danú požiadavku s ohľadom na účel cesty, dĺžku cesty, alebo požiadavky na vozidlo.
Vybrané funkcionality modulu:
 • schvaľovacie kroky pre prideľovanie vozidiel podľa požiadaviek používateľa systému
 • prehľad o využívaní vozového parku, optimalizácia nájazdov u leasingových áut
 • história služobných ciest umožní riešiť prevádzkové potreby aj spätne (pokuty, poškodenia...)
 • prepojenie na akcie pre hlásenie škôd, požiadaviek na opravu
 • štandardné integračné rozhrania pre sledovanie GPS a tvorbu služobných ciest

Inventár
Pri evidencii nehnuteľností je pre potreby sledovania súvisiaceho inventáru možno využiť aj funkcie modulu pre efektívnu správ drobného majetku.
Evidencia drobného majetku:

 • sledovanie parametrov ako sú cena, vlastník, správca, prípadné pridávanie ľubovoľných položiek podľa požiadaviek správcu
 • evidencia dokumentácie, nadobúdacích vzťahov
 • inventarizácia

HR agenda
Pri správe informácií o využívaní zdrojov spoločnosti sa často neevidujú informácie o pracovníkoch, aj keď je to jeden z najdrahších a najdôležitejších zdrojov pre prevádzku organizácie. Preto umožňuje Proton Passport evidovať dostupnosť pracovníka, schvaľovanie dovoleniek, sumarizovať pracovný čas pre potreby ďalšej optimalizácie fondu pracovného času.
Modul HR agendy:

 • spracúva a riadi požiadavky na prideľovanie a schvaľovanie dovoleniek
 • podáva prehľad o dostupnosti pracovníka a jeho alokácii
 • poskytuje informácie o využití fondu pracovného času a dáta pre ďalšiu optimalizáciu
 • integráciou na ostatné moduly umožňuje automatizovať súvisiace činnosti ako služobné cesty apod.

Centrálna evidencia majetku, kataster
Pre naplnenie legislatívnych povinností správcov štátneho majetku je možné využiť modulov pre prepojenie Proton Passport na Centrálnu evidenciu majetku, a evidenciu údajov v katastri nehnuteľností.
Integrácia na CEM a Kataster:

 • preddefinované systémové premenné v súlade s dátovou štruktúrou údajov v Centrálnej evidencii majetku štátu
 • interná dátová štruktúra systému kompatibilná pre zobrazovanie dát z Katastra nehnuteľností
 • možnosť tvorby individuálnych pohľadov a porovnaní dát voči CEM
 • doťahovanie a vizualizácia informácií z Katastra nehnuteľností a CEM priamo v prostredí systému

Evidencia poistných udalostí
V súvislosti so správou majetku je možné sledovať aj aktivity súvisiace so spracovaním poistných udalostí, vzniknutých na evidovaných objektoch. Tento modul zjednoduší rýchle dohľadanie podkladov, sledovanie jednotlivých krokov pri spracovaní poistnej udalosti. Správca majetku má na jednom mieste k dispozícii všetky potrebné informácie a podklady.
Pre jednoduchú správu poistných udalostí modul umožňuje:

 • evidenciu poistných udalostí pre ostatné moduly majetku, ako sú budovy, pozemky, stavby...
 • sledovanie procesu spracovania a likvidácie poistnej udalosti riadené zodpovednou osobou
 • evidencia udalosti, zber podkladov pre žiadosti o poistné plnenie
 • spracovanie dokumentácie pri poistnom plnení
 • prístup a kontrola nad udalosťami prístupná podľa oprávnení užívateľa, správcu, alebo inej poverenej osoby na základe prístupových práv

Energie
S ohľadom na všeobecné požiadavky sledovania energetickej efektívnosti budov umožňuje riešenie kontrolu spotreby energií. Proton Passport dáva užívateľovi podklad pre vyhodnocovanie takýchto údajov, čo prináša potenciál optimalizácie prevádzky.
Pre evidenciu spotreby energií je možné:

 • evidencia spotreby podľa jednotlivých meračov
 • sledovanie spotreby v čase
 • preddefinované objekty pre sledovanie elektriny, plynu, vody, kúrenia
 • vyťažovanie el. faktúr pre elektrinu vo formáte dodávateľského štandardu
 • využitie dát pre návrhy optimalizácie a znižovania prevádzkových nákladov

Nájomné zmluvy
Pre podporu prenájmu nehnuteľností ale aj iných majetkov evidovaných v Proton Passport je možné využiť funkcionalitu modulu nájomných zmlúv, ktorá umožní evidovať informácie potrebné pre efektívne riadenie prenájmu a zmluvných vzťahov.

Zjednodušenie evidencie prenájmu umožňujú funkcie:

 • sledovanie a pripomienkovanie termínov a platností zmlúv
 • rozpočítavania nákladových položiek podľa využívaných priestorov nájomcami
 • kontrola nákladových položiek súvisiacich s prenájmom ako sú rozpočítavania nákladov
 • podľa využívanej podlahovej plochy
 • podľa využívaných služieb ako strážna služba, upratovanie apod.
 • percentuálne podľa podielu využívanej plochy a s tým relevantných nákladov
 • odporúčania rozpočítavania vyúčtovacích nákladov

Revízne správy
Modul slúži pre evidenciu revíznych správ, týkajúcich sa evidovaných objektov. Je tak možné sledovať revízne správy napr. u výťahov v jednotlivých objektoch, kotlov, pecí, zdvíhacích plošín apod.
U revíznych správ sú evidované parametre ako:

 • platnosť (exspirácia a notifikácia), kontaktné údaje na pôvodcov revíznych správ, fotodokumentácia,  prikladanie fotografií, dokumentácie, pôvodcu (tvorcu) revíznej správy
 • konfigurovateľné upozornenia na blížiace sa exspirácie termínov revíznych správ
 • previazanie revíznych správ k jednotlivým objektom v evidencii majetku

K uvedeným modulom systém umožňuje pridávať vlastné číselníky, kategórie a položky podľa potreby užívateľa. Ponúka tak vysoký štandard užívateľského komfortu, a možnosť rozširovať systém podľa nových požiadaviek.

Pri tvorbe vlastných položiek umožňuje využívanie preddefinovaných typov položiek, čo ešte zvyšuje užívateľský komfort a použiteľnosť systému. Nie je tak zviazaný len preddefinovanými modulmi, ale umožňuje rozširovať evidenciu dát na základe špecifických požiadaviek.

TwitterG+LinkedInDigg